جستجوی پیشرفته
نوع مقاله
نام استان
محل ارائه
عنوان مقاله
متن کامل
نام نویسنده
 • در صورتی که نیاز به تایپ انگلیسی در برخی از موارد جستجو داشتید ، می توانید به استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift این کار را انجام دهید .
 • برای انجام عملیات جستجو پر کردن یک گزینه الزامی است. پرکردن دیگر گزینه صرفاً برای دستیابی شما به اطلاعات دقیق تر می باشد.
 •  
    تعیین مشخصات یک آبخوان با استفاده از توموگرافی دو بعدی الکتریکی
    بالانس آب درحوزه آبریز رودخانه ی نکا
    جھت ردیابی آلودگی- EM مدلسازی سه بعدی داده ھای ھدایت الکتریکی 34 مطالعه موردی
    اجرای پرده آبند در زیر دیوار آببند در ساختگاھھای با ضخامت زیاد آبرفت
    بررسی فرونشست در دشت علی آباد قم
    اثرات ھیدرولوژیک سدھا و بندھای ایجاد شده بر روی رودخانه ھای قمرود و قره چای بر منطقه قم
    کاربرد روشھای آماری چند متغیره برای تفکیک رسوبات مختلف و تعیین منشاء عناصر سمی؛ در محدوده ی معدنی مس چھارگنبد، سیرجان
    ارزیابی خصوصیات ھیدروژئوشیمیایی آبھای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران
    تأثیر کمیت و کیفیت در مدیریت مصرف آب زیرزمینی دشت خویس جھت مصارف کشاورزی
    بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم
    تحلیل حساسیت رفتار ھیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم GMS افزا
    GIS بررسی منابع آلاینده فلزات سنگین در استان زنجان با استفاده از
    ارزیابی کیفیت آبھای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQI
    بررسی تعادل و توسعه پایدار آبخوان نجف آباد
    مقایسه کیفیت آبھای زیر زمینی دشت کوھدشت و دشت رومشکان( لرستان)
    تعیین سنگ منشأ آب ھای زیرزمینی با استفاده از نسبت ھای یونی (مطالعھ موردی : دشت حسن آباد، کرمانشاه)
    عنوان :برسی ھیدروژئوشیمی به روش درون یابی با استفاده از نرم افزار ARCGIS (مطالعه موردی دشت آبدان دیر استان ھرمزگان)
    منشا زمین زاد نیترات در آبخوان سرپنیران، استان فارس
    بررسی اثرات تغیر محیط رسوبی بر پارامترھای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک (رودکارون بازه اھواز تا خرمشھر)
    ارزیابی اقتصادی سدھای خارج از بستر اصلی رودخانه مطالعه موردی سدارسباران