A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : 2
لغت شرح واژه
 GRIGNARD   1- از اقسام ژیپسهای بلورین دانه درشت.2- ماسه سنگهایی را گویند که به صورت قشر و لایه یا تخته سنگ بین تخته سنگهای متراکم ژیپس دار قرار گرفته است.3- از انواع آهکهای صدفی یخ بسته و شکننده 
 HERBU   1- بهترین خاکهایی که به شکست غلات بر روی زمین هیا ماسهای اختصاص یافته است.2-زمینهای سبک و نیمه عمیق که برای چراگاهها اختصاص یافته است.3-در نرماندی چراگاههایی را گویند که برای گوسفندان تخصیص یافته است.4- خاکهایی که پوشیده از علف بوده و به عنوان کود در تاکستانها از آن استفاده می شود 
 HYSTERESIS   1- پسماند ، تغییرات مقدار آب در خاک در رابطه با رطوبت هوا.2-پدیده ای است که بیشتر براثر خواص مغناطیسی و خواص کشسانی اجسام ظاهر می شود وقتی که جسمی را فشرده کنیم تغییر شکل آن به نیروی وارده بستگی دارد.اگر نیرو را حذف کنیم جسم درست به حالت اول بر نمی گردد و کمی اختلاف دارد 
 HETEROCYCLIC   1- ترکیبی حلقوی مرکب از اتم های مختلف الجنس .2- در خاک رده بندی هوگووویلار را گویند. گروه بزرگی از خاکها که دارای ویژگیهای شیمیایی مختلف و متغیر می باشند 
 INLIER   1- توده اب از تشکیلات لایه لایه که رگه ها و چینه های سطحی آن از ته نشست سنگهای جوانتری احاطه شده باشد.2-تاقدیس یا گنبدی را گویند که در آن بیرون زدگی سنگ قدیمی به وسیله بیرون زدگی سنگ جوانتری احاطه شده باشد.3-بیرون زدگی یک سنگ قدیمی بوسیله بیرون زدگی یک سنگ جوانتر 
 HARROW   1- چنگک زمین صاف کن وریشه جمع کن ،کلوخ شکن.2- با چنگک زمین را صاف کردن ، مازو کشیدن ، صاف کردن 
 GEOSTROPHIC   1- چیزی که در رابطه با چرخش زمین است ،واژه ژئوستروفیکی مترادف واژه کوریولیس است.2- وابسته به نیروی انحنا و پیچیدگی یا انقباض است که در اثر گردش زمین ایجاد می شود 
 DIFFLUENCE   1- حلال ، سیال ،2-عمل آبهای جاری 
 FERRUGINOUS   1- خاک یا سنگی که آهن دارد، یا به صورت ترکیبات آهن دو ظرفیتی (فرو) ویا سه ظرفیتی (فریک) می باشد.2-خاکی که دارای هیدرات آهن است 
 GUMBO   1- خاکهای رسی چسبیده سیاه رنگ که در جاده سازی و راه آهن از آن استفاده می شود.2-لایه مورن غیرقابل نفوذ و تکلیس شده را می گویند 
1 2 3 4 5 6 7 8 9