A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : A
لغت شرح واژه
 AVER    به معنی آنچه که برخلاف جهت تابش آفتاب می باشد 
 AGATE MOLAIRE   {اصطلاح کانی شناسی}عقیق چخماقی 
 AIKINITE   آئکینیت 
 AENIGMATITE   آئنیگماتیت 
 ACMITE   آئیگرین 
 AEGRITE   آئیگرین 
 AEGRINE   آئیگرین 
 ARTESIAN WATER   آب آرتزین،آب زیرسطحی است که دارای فشار کافی برای بالا آمدن از شکاف ها یا سایر دهانه های یک لایه نفوذ پذیر است 
 ADSORPTION WATER   آب آشام روئی  
 ADHESIVE WATER   آب پوسته ای  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11