A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : B
لغت شرح واژه
 BARAGNON    چاله سنگفرشی می باشد که اغلب برای تخلیه آب تاکستانها که شیب دارند وبعلاوه برای پیشگری از فرسایش های تخریبی مورد استفاده قرار می گیرد  
 BORI    آب های گل آلود  
 BEVEL    بریدگی مورب،اریب 
 BEIGE SOIL    خاک های ماسه ای را گویند که در آن ترکیبات آهن ورس بشدت آبشوئی شده کنگرسیون دار و یا فاقد سنگال می باشد. 
 BOALGA    رس  
 BED EARTH LAYER    زمین لایه لایه ،خاک های لایه لایه ومطبق را گویند که در تخته بندی کف اطاق از آن استفاده می کنند 
 BLUEME GRUND    زمینی که سرشار از هوموس باشد  
 BANDED STRUCTURE    ساخت لایه لایه  
 BORON WATER   آب بردار،آبی که در آن شرایط شوری وقلیائی ممکن است وجود داشته باشد ولی در هر حال بطور محدود یا زیادی دارای عنصر بر باشد 
 BACK WATER   آب پسروی شده ،آبی که بوسیله یک حائل سد مانند نگهداری می شود  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11