A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : D
لغت شرح واژه
 DEVITRIFICATION    برگشت از حالت شیشه ای 
 DASYCLADACEA   [جلبکهای سبز تک سلولی که در آبهای دریایی لب شور و گرم و کم عمق زندگی می کند 
 DIFFLUENCE   1- حلال ، سیال ،2-عمل آبهای جاری 
 DELLE   1- دره.2- ربع زمین 
 DECALCIFY   1- فقیر از کلسیم.2-ماده ای که کلسیم خود را از دست داده باشد.3-فقیر از کلسیم قابل مبادله 
 DIPPING QUENCHING   1-اطفاء ، فرونشاندن،خاموش کردن ،آب دادگی، طریق آب دادن آهن،2-غوطه ور کردن ماده جامد در مایع 
 DIFFUSED   1-افشانده ، پراکنده ، پخش شده منتشر شده ، 2- افشانده در روندهای گوناگون بدون محدوده مشخص 
 DETRIUM   1-بازمانده ، خرده،2- باقیمانده یک سنگ یا صدف یا بلور، 3- موادی که ماسه و ریگ و قلوه سنگها را به وجود می آورد 
 DOLINA   1-دولین،2-نوعی فرورفتگی که اغلب دارای کف مسطح بوده،عمق آن بیشتر از پهنای آن است.در مناطق آهکی در اثر انحلال آهک در آبها تولید می شود 
 DEAD-GROUND   1-زمینهای مرده،خاکهای مرده.2-اصطلاحی است در مورد زمینهای منتهی به سنگهای قابل بهره برداری 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11