A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : G
لغت شرح واژه
 GRAINED    دانه دانه 
 GROUND. PLANE    سطح هندسی 
 GRIGNARD   1- از اقسام ژیپسهای بلورین دانه درشت.2- ماسه سنگهایی را گویند که به صورت قشر و لایه یا تخته سنگ بین تخته سنگهای متراکم ژیپس دار قرار گرفته است.3- از انواع آهکهای صدفی یخ بسته و شکننده 
 GEOSTROPHIC   1- چیزی که در رابطه با چرخش زمین است ،واژه ژئوستروفیکی مترادف واژه کوریولیس است.2- وابسته به نیروی انحنا و پیچیدگی یا انقباض است که در اثر گردش زمین ایجاد می شود 
 GUMBO   1- خاکهای رسی چسبیده سیاه رنگ که در جاده سازی و راه آهن از آن استفاده می شود.2-لایه مورن غیرقابل نفوذ و تکلیس شده را می گویند 
 GROSS GROUND   1- خاکهای سنگین.2- خاکهای مارنی ورسی 
 GR   1- دارای ریشه هند و اروپایی.2- صدای سنگهایی که در اثر تخریب قطعات سخت تولید می گردد.3-قطعات و واریزه های سنگی 
 GRAVETTE   1- ریگهای ریزی که اندازه قطر آنها 2 تا 30 میلیمتر است.2-اراضی ریگ دار.3-زمینهای ماسه ای 
 GLEBE   1- زمین-خاک، زمین زراعی.2- زمینهای قابل کشت 
 GIBBER DREIKANTER   1- سنگریزه کوچک .2- سنگریزه 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11