A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : H
لغت شرح واژه
 HONEYCOMB STRUCTURE    ساختمان گودالی،ساختمان حفره ای 
 HYDROUS MICA    میکای آبدار 
 HERBU   1- بهترین خاکهایی که به شکست غلات بر روی زمین هیا ماسهای اختصاص یافته است.2-زمینهای سبک و نیمه عمیق که برای چراگاهها اختصاص یافته است.3-در نرماندی چراگاههایی را گویند که برای گوسفندان تخصیص یافته است.4- خاکهایی که پوشیده از علف بوده و به عنوان کود در تاکستانها از آن استفاده می شود 
 HYSTERESIS   1- پسماند ، تغییرات مقدار آب در خاک در رابطه با رطوبت هوا.2-پدیده ای است که بیشتر براثر خواص مغناطیسی و خواص کشسانی اجسام ظاهر می شود وقتی که جسمی را فشرده کنیم تغییر شکل آن به نیروی وارده بستگی دارد.اگر نیرو را حذف کنیم جسم درست به حالت اول بر نمی گردد و کمی اختلاف دارد 
 HETEROCYCLIC   1- ترکیبی حلقوی مرکب از اتم های مختلف الجنس .2- در خاک رده بندی هوگووویلار را گویند. گروه بزرگی از خاکها که دارای ویژگیهای شیمیایی مختلف و متغیر می باشند 
 HARROW   1- چنگک زمین صاف کن وریشه جمع کن ،کلوخ شکن.2- با چنگک زمین را صاف کردن ، مازو کشیدن ، صاف کردن 
 HORSE,RIDER   1- قطعه بزرگی از سنگ که از یک طرف گسل شکسته شده و بین دیواره های گسل گیر کرده باشد.2-توده ای از کانی نامرغوب.3-توده هایی از سنگ که در داخل یک رگه معدنی قرار گرفته باشند.4- قطعات کروی یا توده ای از ژیپس که در درون مارنها یافت می شود.5-رگه نازک زغالسنگ که بالای یک رگه ضخیم تر قرار گرفته باشد. 
 HOPPER   1-آخوری که شبیه قیف است،آبشخور قیفی شکل.2- قیف، ناودان.3- کرجی لای کش.4ظروف ویژه حمل آشغال و خاکروبه 
 HORSE OF GROUND   1-حفره ای را گویند که از ماده خاکی پر شده باشد2-قطعه بزرگی از سنگ که از یک طرف گسل شکسته شده و بین دیواره های گسل گیر کرده باشد3- توده ای از کانه نامرغوب 
 HYDROPHILIC   آب دوست 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11