A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : I
لغت شرح واژه
 INLIER   1- توده اب از تشکیلات لایه لایه که رگه ها و چینه های سطحی آن از ته نشست سنگهای جوانتری احاطه شده باشد.2-تاقدیس یا گنبدی را گویند که در آن بیرون زدگی سنگ قدیمی به وسیله بیرون زدگی سنگ جوانتری احاطه شده باشد.3-بیرون زدگی یک سنگ قدیمی بوسیله بیرون زدگی یک سنگ جوانتر 
 INSULAIRE   1- کمان جزیره ای و تکتونیک صفجه ای، 2- قسمتی از زمینی که از تشکیلات اصلی خود جدا شده و به وسیله مانع یا در اثر کاهش سطح توپوگرافی لغزندگی آن متوقف گردیده است. 
 ISOMETRIC   1-دارای یک میزان ، هم اندازه.2- در سنگ شناسی دارای ذرات ریز مساوی.3-در ترمودینامیک خطی که تغییرات فشار و درجه حرارت را نسبت به حجم ثابت نشان می دهد. 
 INCLINED FALL   آبشار شیبدار 
 INCLINED DROP   آبشار شیبدار 
 IRRIGATION   آبیاری 
 ICHNOFOSSILE   آثارپا و رد جانوران 
 IRON   آهن 
 IRON BEARING   آهن دار 
 IRON IN SOIL   آهن در خاکها 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11