A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : L
لغت شرح واژه
 LAND    زمین خشکی ،قسمتی از کره زمین که از آب بیرون است 
 LIME WATER   آب آهک  
 LAVA CASCADE   آبشار گدازه ،وقتی که جریان های ملتهب گدازه از روی پرتگاه عبور کرده وبطرف پائین جریان پیدا می کنند این آبشارها بوجود می آید  
 LAND PREPARATION   آماده سازی زمین  
 LIME   آهک  
 LEBENS SPUR   اثر حیات  
 LOW EARTH   اراضی تورب زاری که محیط آن نسبتاً سالم تر از نواحی زمین های مرتفع است وجهت کشت های جالیزی وصیفی کاری مورد بهره برداری قرار می گیرد 
 LEVELING BAROMETRIC   ارتفاع یا بی بارومتری،روش تعیین کردن ارتفاعات مختلف از روی تغییرات فشار اتمسفر  
 LEVELING   ارتفاع یابی در ،در نقشه برداری تعیین سطوح نقاط مختلف یک قطعه زمین  
 LAVA STALACTITES   استالاکیت های گدازه ای ،توده های استالاکیت شکلی که در اثر ریزش مواد گدازه ای بداخل مجاری زیر سطح گدازه تشکیل می شوند 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11