A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نتيجه جستجو براي : O
لغت شرح واژه
 OVERTURN    برگشتگی ، واژگونی 
 OLD VOLCANO   آتشفشان خاموش 
 ORGANIC TEST   آزمایش آلی 
 OPEN FLOW TEST   آزمایش چاه باز 
 ORE DRESSING   آماده کردن کانه،فراهم کردن کانه ،تمیز کردن مواد معدنی بوسیله کم کردن ناخالصی های موجود در آنها 
 OOGONIUM   ائوگن،ریسه داران 
 OBSIDIAN   ابسیدین ،شیشه آتشفشانی که معمولاً دارای ترکیباتی شبیه به سنگ گرانیت است  
 OPTICAL INSTRUMENT   ادوات نوری 
 ORDOVICIAN   اردویسین،بین کامبرین وسیلورین قرار گرفته است 
 ORGANISM   ارگانیسم،گیاه یا جانور زنده 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11