فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين
فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين
عنوان مجله : فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۸ تابستان ۱۳۹۷
صاحب امتیاز : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول : دکتر راضیه لک
سر دبیر : دکتر منوچهر قرشی
شرح مختصر :
فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين
عنوان مجله : فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۷ بهار ۱۳۹۷
صاحب امتیاز : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول : دکتر راضیه لک
سر دبیر : دکتر منوچهر قرشی
شرح مختصر :
فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين
عنوان مجله : فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۶ زمستان ۱۳۹۶
صاحب امتیاز : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای
سر دبیر : دکتر منوچهر قرشی
شرح مختصر :
فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين
عنوان مجله : فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۵ پاییز۱۳۹۶
صاحب امتیاز : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای
سر دبیر : دکتر منوچهر قرشی
شرح مختصر :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
  دیگر دسته بندی ها
  ماهنامه علوم زمين و معدن