فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين
عنوان مجله : فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۰ تابستان ۱۳۹۵
صاحب امتیاز : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای
سر دبیر : دکتر منوچهر قرشی
  دریافت رایگان متن مقالات شماره ۱۰۰
  پیشگفتار
  عنوان مقالات