فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين
عنوان مجله : فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۶ زمستان ۱۳۹۶
صاحب امتیاز : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای
سر دبیر : دکتر منوچهر قرشی
  دریافت رایگان متن مقالات شماره ۱۰۶
  پیشگفتار
  عنوان مقالات