فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين
عنوان مجله : فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۷ بهار ۱۳۹۷
صاحب امتیاز : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول : دکتر راضیه لک
سر دبیر : دکتر منوچهر قرشی
  دریافت رایگان متن مقالات شماره ۱۰۷
  پیشگفتار
  عنوان مقالات