نوع دسته بندى : 1:25000
نام استان :: سيستان و بلوچستان
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى:  از 0° تا 0°
عرض جغرافیایى:  از 0° تا 0°
تهیه کنندگان: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

عنوان: نقشه زمین شناسی 1:25000 زاهدان (3)