نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: کرمان
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى:  از 56.3° تا 57°
عرض جغرافیایى:  از 30.5° تا 31°
تهیه کنندگان: وحدتي دانشمند، مصوري، محمودي
شماره نقشه: 7351
عناصر و داده های موجود در نقشه: تاقديس شرق زرند، کوه درآب، کوه کله گاو، کوه سياه کمر

عنوان: زرند