نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم اردستان
...
تاریخ نشر : فروردین 1396
  اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم ورزﻗﺎن
...
تاریخ نشر : فروردین 1396
  لزوم رسیدگی به وضعیت و آثار زمین شناسی زیست محیطی معادن در روند توسعه پایدار
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو (بهار1395)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش رخداد سیل در شمال‌غرب کشور (بهار 96)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش بازدید مقدماتی از شکاف‌ها و فروچاله‌های زمین دشت ابرکوه (آذر 1395)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی رخداد شکاف‌های طولی در دشت ورامین (آبان 1395)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  ﮔﺰارش زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺲ
...
تاریخ نشر : دى 1395
  اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم سبزواران
...
تاریخ نشر : دى 1395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11