نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر 1392) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد 1390) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش سیل و طوفان مازندران (هفتم مهر 1387) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی نخستین آسیب‌های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان 1387) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی رخداد شکاف‌های طولی در دشت ورامین (آبان 1395) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش بازدید مقدماتی از شکاف‌ها و فروچاله‌های زمین دشت ابرکوه (آذر 1395) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو (بهار1395) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  لزوم رسیدگی به وضعیت و آثار زمین شناسی زیست محیطی معادن در روند توسعه پایدار
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین
...
تاریخ نشر : دى 1395
  ﮔﺰارش زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺲ
...
تاریخ نشر : دى 1395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11