نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 12 مهر ماه 1392 (بزرگا 5) خوسف- خراسان جنوبی
...
تاریخ نشر : آذر 1392
  گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 11 تیرماه 1392 رویدر – هرمزگان
...
تاریخ نشر : تیر 1392
  گزارش فوری - مقدماتی زمین لرزه بشاگرد استان هرمزگان
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1392
  گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 21 اردیبهشت ماه 1392 (بزرگا 6.2) شمال جاسک: گوهران – هرمزگان
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1392
  گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 8 اردیبهشت ماه 1392 بندر چارک – هرمزگان
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1392
  گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 29 فروردین ماه 1392 خورشیدی تسوج-مرند (MN=5.2)، آذربایجان شرقی
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1392
  گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 31 فروردین ماه 1392 کمشک - هرمزگان
...
تاریخ نشر : فروردین 1392
  گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 27 فروردین ماه 1392 شمال سراوان در سیستان و بلوچستان با بزرگاى ۸/7
...
تاریخ نشر : فروردین 1392
  گزارش اولیه ميدانى از زمین لرزه ۲۰ فروردين ماه ۱۳۹۲ شنبه ـ کاکى استان بوشهر
...
تاریخ نشر : فروردین 1392
  مطالعات اولیه زمین لرزه ۲۰ فروردين ماه ۱۳۹۲ استان بوشهر
...
تاریخ نشر : فروردین 1392
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11