نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون خوی-اشنویه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در محدوده ی برگه ی یکصدهزارم باینچوب
...
تاریخ نشر : دى 1395
  اکشتاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در ورقه یک صدهزار کاشان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻃﻼ در ﻣﻨﻄﻘه ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ
...
تاریخ نشر : دى 1395
  نقشه راه علوم زمین و معدن استان کردستان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  نقشه راه علوم زمین و معدن استان خوزستان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  نقشه راه علوم زمین و معدن استان مازندران
...
تاریخ نشر : دى 1395
  نقشه راه علوم زمین و معدن استان مرکزی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی و سطحی شهر ساری با نگرش زمین شناسی پزشکی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر 1392)
...
تاریخ نشر : دى 1395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11