نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسى فرونشست زمين در دشت تهران- شهريار(گزارش نخست)
...
تاریخ نشر : شهریور 1384
  بهمن سنگى روستاى آبيکار کارکن عليا استان چهارمحال و بختيارى
...
تاریخ نشر : فروردین 1377
  بررسى مکانيسم و علل تشکيل شکافهاى زمين در منطقه معين آباد ـ ورامين
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1383
  بررسى آسيبهاى ساختمانى در مجاورت قنات ولى آباد قرچک
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1383
  گزارش بازديد 29 مهر 1383 از پيامد هاى فرونشست در دشت معين آباد ورامين
...
تاریخ نشر : مهر 1383
  گزارش مقدماتى زمين شناسى مهندسى و راهبرد هاى پيشنهادى جهت بازسازى شهر بم
...
تاریخ نشر : دى 1382
  بررسى سازوکار فرونشستها و خطرات ناشى از آن در دشتهاى کبودرآهنگ، فامنين و همه کسى (استان همدان)
...
تاریخ نشر : دى 1381
  گزارش مقدماتى زمين شناسى مهندسى غار گاماسياب شهرستان نهاوند
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1380
  گزارش زمين لرزه هاى تير ماه 1383منطقه پاقلعه شهربابک
...
تاریخ نشر : شهریور 1383
  بررسى مقدماتى زمين لغزش جاده اوشان- فشم
...
تاریخ نشر : شهریور 1381
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20