نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای خلیل بهار فیروزی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای دکتر مسعود زمانی پدرام
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای دکتر محمد حسن خلقی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس محمد باقر جعفریان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  چینه شناسی ناحیه ای کمربند چین خورده -رورانده زاگرس در طی نئوپروتروزوئیک پسین تا فانروزوئیک
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی و بازسازی محیط رسوبی هولوسن لاگون قدیمی جویبار(فاز 1)قدیمی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مور فوسکوپی، مورفومتری و کانی¬شناسی رسوبات فلات قاره ، محیط¬های رودخانه¬ای، ساحلی و خورهای دریای عمان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات هولوسن بخش شمالی خلیج فارس بر اساس مغزه¬های رسوبی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات بستر خلیج فارس با نگرشی بر کاربرد مواد الی به عنوان نشانگر¬های ژئوشیمی در مطالعات دیرینه اقلیم، دیرینه دریاچه شناسی و دیرینه اقیانوس نگاری
...
تاریخ نشر : دى 1395
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20