نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بلاغی نو
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مطالعات ژئوفیزیکی قسمتی از محدوده شرقی دریاچه ارومیه محدوده بین شهرستان های بناب، عجب شیر و آذر شهر
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مطالعات ژئوفیزیکی قسمتی از محدوده غربی دریاچه ارومیه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  لیمنولوژی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه توازن آب و نمک و نرخ ته نشینی املاح
...
تاریخ نشر : دى 1395
  استحصال صنعتی املاح با ارزش دریاچه ارومیه با رعایت ملاحظات
...
تاریخ نشر : دى 1395
  تهیه نقشه استراتیگرافی دریاچه ارومیه با مقیاس 1:250000
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش لیمنولوژِی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه هیدروزئوشیمی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 باغ فین
...
تاریخ نشر : دى 1395
  زمین شناسی کشاورزی دشت ارومیه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی هجوم آب شور به سمت آبخوان ها در بخش غربی دریاچه ارومیه
...
تاریخ نشر : دى 1395
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12