نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بجنورد
...
تاریخ نشر : دى 1395
  تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش لیمنولوژِی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه اقلیم، زمین شناسی، هیدرولوژی و سنجش از راه دور
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح بهره برداری صنعتی از دریاچه ارومیه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مطالعه رسوب شناسی مناطق مستعد تولید ریزگرد در زمین های حاشیه ای شمال باختری دریاچه ارومیه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم سبزواران
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش هیدروژئوشیمی محدوده های مطالعاتی آذر شهر، شیر امین، عجب شیر و مراغه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون خوی-اشنویه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 دارنگون
...
تاریخ نشر : دى 1395
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13