نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای
...
تاریخ نشر : دى 1395
  ، باز سازی پالئو هیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای
...
تاریخ نشر : دى 1395
  تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر 1392)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش بررسی آخرین وضعیت مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب باختر دشت تهران (بهمن 1390)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان 1390)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد 1390)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت 1389)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی شکاف طولی زمین در آزادشهر (مهر 1388)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی نخستین آسیب‌های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان 1387)
...
تاریخ نشر : دى 1395
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14