نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات هولوسن بخش شمالی خلیج فارس بر اساس مغزه¬های رسوبی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات بستر خلیج فارس با نگرشی بر کاربرد مواد الی به عنوان نشانگر¬های ژئوشیمی در مطالعات دیرینه اقلیم، دیرینه دریاچه شناسی و دیرینه اقیانوس نگاری
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی پرتوزایی طبیعی درنمونه های آب و خاک شهرستان اشکذر
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی پرتوزایی طبیعی درنمئنه های آب و خاک شهرستان اشکذر
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش نقشه ژئومورفولوژی1:100000ساری
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس وحدتی دانشمند.
...
تاریخ نشر : دى 1395
  رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات سطحی بستر دریاچه زریوار، استان کردستان با نگرشی ویژه بر پراکندگی فلزات سنگین
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی شکاف طولی زمین در آزادشهر (مهر 1388)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش 1:100000 چابهار
...
تاریخ نشر : دى 1395
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16