نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اکتشاف کانى سازى مس
...
تاریخ نشر : دى 1367
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1367
  اکتشاف سرب وروى
...
تاریخ نشر : دى 1367
  جستجوى مس
...
تاریخ نشر : دى 1367
  انجام مطالعات ژئوفيزيکى
...
تاریخ نشر : دى 1367
  مطالعه هيدرولوژى و ژئوفيزيک در محدوده معدن مس قلعه زرى
...
تاریخ نشر : دى 1367
  اکتشاف کانيها ى مس
...
تاریخ نشر : دى 1366
  اکتشاف سرب
...
تاریخ نشر : دى 1366
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1366
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1366
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82