نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اکتشاف تفصيلى مس و منگنز
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف در معدن مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اجراى عمليات ژئوفيزيکى پيمايش مغناطيسى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  مطالعات زمين شناسى مهندسى محل سد آستانه دامغان
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانيهاى سولفيدى مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  پوشانيدن رخنمون شيل ها
...
تاریخ نشر : دى 1364
  مطا لعات ژئوفيزيکى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ژئوفيزيکى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى کانسارهاى آهن و منگنز
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ژئوفيزيکى آثار کانى سازى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78