نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  رديابى زندانهاى زيرزمينى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ژئوفيزيکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتيت
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانى سازى سولفيدى ( طلا )
...
تاریخ نشر : دى 1364
  جستجوى مس درمنطقه سونگون
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ادامه توده هاى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف تفصيلى مس و منگنز
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف در معدن مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اجراى عمليات ژئوفيزيکى پيمايش مغناطيسى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  مطالعات زمين شناسى مهندسى محل سد آستانه دامغان
...
تاریخ نشر : دى 1364
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82