نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسى شيستوزيته در ماسه سنگ
...
تاریخ نشر : دى 1364
  پيمايش مغناطيسى معدن پنبه نسوز
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف سرب
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف توده هاى سولفورى نيکل دار و اکتشاف کروميت
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى چگونگى گسترش گرانيت کوه ايرکان و چشمه شترى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى سفره هاى آبدار،
...
تاریخ نشر : دى 1364
  رديابى زندانهاى زيرزمينى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ژئوفيزيکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتيت
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانى سازى سولفيدى ( طلا )
...
تاریخ نشر : دى 1364
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82