نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اکتشاف آب
...
تاریخ نشر : دى 1364
  چينه شناسى زمانى حفارى باستانشناسى شهرستان پيشوا،1364
...
تاریخ نشر : تیر 1364
  مطالعه ژئوفيزيکى
...
تاریخ نشر : خرداد 1364
  اکتشاف کانى سازى مس
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1364
  اشاره اى اجمالى به رويدادهاى کوهزائى و محيط تشکيل فسفاتهاى رسوبى پس از ژوراسيک ايران از ديدگاه تکتونيک ورقها
...
تاریخ نشر : اسفند 1361
  گزارش زمین شناسی و معدنی آهک چناره شمال اندیمشک
...
تاریخ نشر : مرداد 1359
  مطالبى مختصر در مورد رسوبات کواترنر اطراف تهران
...
تاریخ نشر : مرداد 1357
  گزارش مطالعات تفصيلى زمين شناسى و زمين شناسى مهندسى در مسير جاده هراز (رودهن-آمل)
...
تاریخ نشر : بهمن 1352
  مطالعه سيستماتيک چشمه هاى معدنى ايران
...
تاریخ نشر : مهر 1352
  مطالعه سيستماتيک چشمه هاى معدنى ايران
...
تاریخ نشر : فروردین 1352
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82