نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اکتشاف کانيهاى آهن
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف فيروزه
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  تعيين محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارايى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانى هاى سولفيدى مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کروميت
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف آب
...
تاریخ نشر : دى 1364
  چينه شناسى زمانى حفارى باستانشناسى شهرستان پيشوا،1364
...
تاریخ نشر : تیر 1364
  مطالعه ژئوفيزيکى
...
تاریخ نشر : خرداد 1364
  اکتشاف کانى سازى مس
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1364
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82