نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش مقدماتى زمين‌لغزه ارديبهشت ماه سال۱۳۸۳ جاده اوشان-فشم
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1383
  گزارش تصويرى زمين لغزه دروازه سنگى اوشان-فشم25/12/۱۳۸۳
...
تاریخ نشر : اسفند 1383
  گزارش زمين‌لغزه روستاى سفيدآب (استان قزوين)
...
تاریخ نشر : آبان 1382
  گزارش زمين‌لغزه و آسيبهاى ساختمانى در روستاى زناسوج (استان قزوين)
...
تاریخ نشر : آبان 1382
  فرونشست وپيامد هاى نامطلوب آن در جهان و ايران
...
تاریخ نشر : بهمن 1383
  بررسى اجمالى علت وقوع فرونشست جنوب غرب تهران
...
تاریخ نشر : فروردین 1383
  بررسى علل وقوع سيل 21/05/1381 و راهکارهاى پيشگيرى از تلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان (جنگل گلستان)
...
تاریخ نشر : شهریور 1381
  ارزيابى مقدماتى سيل 02/05/1381 منطقه خلخال و شاندرمن-علل وقوع سيل، خسارتها و توصيه ها
...
تاریخ نشر : بهمن 1381
  گزارش سيل موئيل مشکين شهر استان اردبيل
...
تاریخ نشر : خرداد 1380
  بررسى علل وقوع سيل و راهکارهاى پيشگيرى از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه‏هزار تنکابن – استان مازندران
...
تاریخ نشر : شهریور 1381
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19