تاریخ نشر : آذر 1392
عنوان : گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 28 آبان ماه 1392 خورموج – بوشهر
شرح مختصر :
گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 28 آبان ماه 1392 خورموج – بوشهر
شرح کامل:

گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 28 آبان ماه 1392  خورموج – بوشهر

در ساعت 12:36 سه شنبه 28 آبان ماه 1392 ، زمين لرزه اى با بزرگاى 4/8 در مقياس MN در عمق 8 کیلومتری از سطح زمین خورموج از توابع استان بوشهر را لرزاند. رومرکز اين رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفيزيک دانشگاه در 16 کیلومتری جنوب شرقی خورموج، 24 کيلومترى کاکی و 32 کيلومترى غرب شنبه گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول 1 ارائه گرديده است.

Local Time:  00:32

Date: 2013/11/22

Depth (Km)

Magnitude

Latitude N

Longitude E

Reference

8

4/8

28/56

51/49

IRSC

10

4/9

28/58

51/61

EMSC

7

4/9

28/32

51/58

IIEES

جدول 1- مشخصات زمين لرزه 28 آبان ماه 1392 خورموج – بوشهر بر گرفته از منابع گوناگون

بيشينه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمين شناسى تهيه شده بر پايه مدل ميانگين ايران سياهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقياس MSK در نقطه I0  (در پهنه رومرکزى) برابر 4 برآورد شده که به همراه لرزه خيزي  گستره يادشده در نگاره های زیر ارائه شده است.