ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : آذر 1392
عنوان : گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 2 آذر ماه 1392 قصر شيرين (منطقه گيلان غرب – کرمانشاه)
شرح مختصر :
گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 2 آذر ماه 1392 قصر شيرين (منطقه گيلان غرب – کرمانشاه)
شرح کامل:

گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 2 آذر ماه 1392  قصر شيرين (منطقه گيلان غرب – کرمانشاه)

در ساعت 00:32 دقيقه بامداد شنبه 2 آذر ماه 1392 ، زمين لرزه اى با بزرگاى 4/5 در مقياس MN در عمق 13 کيلومترى از سطح زمين در قصر شيرين در منطقه گيلان غرب در استان کرمانشاه را لرزاند. رومرکز اين رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران در 26 کيلومترى باختر گيلان غرب، 30 کيلومترى سر پل ذهاب و 28 کيلومترى خاور هناقين عراق گزارش شده است. مشخصات اين زمين لرزه در جدول 1 ارائه گرديده است. لازم به ذکر است که دو زمين لرزه ديگر با بزرگاى 4 در تاريخ جمعه 1 آذرماه 1392 به ترتيب در فواصل 34 و 29 کيلومترى از سر پل ذهاب و زمينلرزه ديگرى به بزرگاى 4/1 در ساعت 10:22 صبح شنبه 2 آذرماه 1392 در فاصله 27 کيلومترى سر پل ذهاب به وقوع پيوست. همچنين 4 زمينلرزه ديگر در روز جمعه مورخ 1 آذرماه 1392 به ترتيب با بزرگاهاى 5/4 ، 5/6 ، 4/2 و 4/1  در نزديکى مرز مشترک ايران و عراق در کشور عراق رخ داده است.

 

Local Time:  00:32

Date: 2013/11/22

Depth (Km)

Magnitude

Latitude N

Longitude E

Reference

13

4/5

34/25

45/67

IRSC

40

4/5

34/27

45/64

EMSC

15

4/4

34/21

45/50

IIEES

جدول 1- مشخصات زمين لرزه 2 آذر ماه 1392 قصر شيرين (منطقه گيلان غرب – کرمانشاه) بر گرفته از منابع گوناگون

بيشينه شدت زمينلرزه اصلى محاسبه شده بر پايه مدل ميانگين ايران سياهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقياس MSK در نقطه  I0  (در پهنه رومرکزى) برابر پنچ برآورد شده و در نگاره  زير ارائه شده است.


شکل 1. نقشه شدت زمينلرزه در اطراف رومرکز زمينلرزه. بيشينه شدت مدل شده در محدوده رومرکز معادل 5  برآورد شده‌ است.

داده‌هاى گرد‌آورى شده از موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، نشان مى‌دهد در بازه زمانى اول تا سوم آذرماه، 133 زمينلرزه با بزرگى هاى 1/8 تا 5/6 در منطقه به وقوع پيوسته است. در شکل 2 توزيع مکانى رومرکز زمينلرزه‌ها و در شکل 3 فراوانى رخدادها بر حسب بزرگى آنها نشان داده شده است. بيشتر رخدادها خردلرزه‌هايى با بزرگى حدود2/5 بوده‌اند. روند گسترش زمينلرزه‌ها مطابق انتظار منطبق بر ساختهاى زمين‌ساختى کمربند زاگرس است.


شکل 2. پراکندگى رومرکز زمينلرزه‌ها در بازه اول تا سوم آذر ماه 1392. زمينلرزه‌هاى با بزرگى بيش از 5 با علامت ستاره مشخص شده‌‌اند. مرکز کشور با شکور عراق با رنگ آبى نشان داده شده است. خطوط قرمز معرف گسلهاى کمربند زاگرس هستند.

 شکل 3. فراوانى رخداد زمينلرزه‌ها بر حسب بزرگي. بيشتر رخدادها، زمينلرزه‌هاى خردى با بزرگى حدود 2/5 هستند.


بررسى فراوانى رخداد زمينلرزه‌ها بر حسب عمق (شکل 4) نشان مى‌دهد بيشينه عمق رخدادها حدود 20 کيلومتر است اما بيشتر زمينلرزه‌ها در عمق حدود هشت کيلومتر به وقوع پيوسته‌اند.شکل 4. فراوانى رخداد زمينلرزه‌ها بر حسب عمق. بيشتر زمينلرزه‌ها در عمق حدود هشت کيلومتر به وقوع پيوسته‌اند.

بيشترين رخداد‌ها مربوط به روز نخست بازه زمانى و مقارن وقوع دو زمينلرزه بزرگتر از پنج است و پس از آن آهنگ کاهشى در فعاليت لرزه‌خيزى منطقه حاکم شده است.شکل 5. بيشترين رخداد‌ها مربوط به روز نخست بازه زمانى وهمراه با وقوع زمينلرزه اصلى با بزرگى 5/6 است. 

بررسى پيشينه لرزه‌خيزى اين محدوده نشان مى‌دهد که منطقه با قرار گرفتن در کمربند لرزه‌خيزى زاگرس‌، از فعاليت لرزه‌خيزى قابل توجيه برخوردار است (شکل 6).

شکل 6. پيشينه لرزه‌خيزى منطقه در هفت سال گذشته. داده‌ها توسط شبکه لرزه‌نگارى کشورى از سال 2006 ثبت شده‌اند. در شکل شهرها با مربع‌هاى کوچک نشان داد‌ه شده‌اند و خطوط قرمز رنگ معرف گسل‌هاى زاگرس و خط آبى رنگ معرف مرز کشور است.