تاریخ نشر : دى 1392
عنوان : گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 13 دیماه 1392 بندر کنگان، بوشهر
شرح مختصر :
گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 13 دیماه 1392 بندر کنگان، بوشهر
شرح کامل:

گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 13 دیماه 1392 بندر کنگان، بوشهر
در ساعت 17:51 دقيقه جمعه 13 دیماه 1392 ، زمين لرزه اى با بزرگاى 8/4 در مقياس MN در عمق 19 کیلومتری از سطح زمین بندر کنگان از توابع استان بوشهر را لرزاند. رومرکز اين رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران در 3 کیلومتری جنوب باختری بندر کنگان، 6 کيلومترى جنوب بنک و 11 کيلومتري خاور بندر دیر گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گرديده است.
Local Time: 17:51
Date: 2014/01/03
Depth (Km)
Magnitude
Latitude N
Longitude E
Reference
19
4/8
27/82
52/04
IRSC
10
4/7
27/93
52/18
EMSC
17
4/7
27/85
52/05
IIEES
جدول 1- مشخصات زمين لرزه 13 دیماه 1392 بندر کنگان - بوشهر بر گرفته از منابع گوناگون
بيشينه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمين شناسى تهیه شده بر پايه مدل ميانگين ايران سياهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقياس MSK در نقطه I0 (در پهنه رومرکزى) برابر 5 برآورد شده و به همراه لرزه خیزی منطقه در نگاره های زیر ارائه شده است.