نام نویسنده : ا. انتظام، ا. قاسمی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی شکاف طولی زمین در آزادشهر (مهر 1388) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
منطقه مورد بررسی در جنوب آزاد شهر و در برگه توپوگرافی 1:50000 آزادشهر قرار دارد. یکی از مسیل‌های اصلی هدایت سیلاب ارتفاعات پاملچ و گهواره کوه از این منطقه عبور می‌کند. این محل دارای تراز ارتفاعی حدود 160 متر می‌باشد و به فاصله کمی در غرب آن ارتفاعاتی به بلندای بیش از 500 متر از سطح دریا واقع شده است. اخیرا رخداد لغزش و ایجاد شکاف طولی زمین در این منطقه گزارش گردیده که به منظور بررسی ابعاد و دلایل آن کارشناسان گروه مخاطرات، زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک از محل این رخدادها بازدید نموده و نتایج مشاهدات خود را در این گزارش ارائه نمودند.
شرح کامل: