نام نویسنده : ا. قاسمی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش بررسی آخرین وضعیت مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب باختر دشت تهران (بهمن 1390) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
محدوده فرونشست زمین دشت تهران با مساحت تقریبی 415 کیلومتر مربع شامل زمین‌های جنوب باختری آن می‌باشد که بخش اعظم آن در شهرستان‌های اسلامشهر و شهریار واقع گردیده است. طبق تعریف انستیتو زمین شناسی ایالات متحده، پدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پائین سطح زمین است که می تواند دارای بردار اندک جابجایی افقی باشد. به منظور بررسی ساز و کار فرونشست زمین در این محدوده اقدام به ساخت دو گمانه نشست سنج- انحراف سنج و تعدادی پیزومتر گردیده است. در این گزارش آخرین نتایج در رابطه با اندازه‌گیری‌های انجام شده در ابزار دقیق محدوده فرونشست زمین دشت تهران ارائه گردیده است.