فایل قابل نسخه برداری : 2017-04-08_02.22.18_9503_Fissure_Dindarloo.pdf
نام نویسنده : ا. قاسمی، ا، انتظام
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو (بهار1395) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
در این گزارش پیدایش شکاف طولی در مجاورت روستای دیندارلو مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شرح کامل: