فایل قابل نسخه برداری : 2017-04-17_10.13.12_Ardestan.pdf
نام نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : فروردین 1396
عنوان : اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم اردستان
شرح مختصر :
طرح اکتشاف مواد معدنی به روش های ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمیایی و شناسایی منابع غیر زنده دریایی
شرح کامل:

طرح اکتشاف مواد معدنی به روش های ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمیایی و شناسایی منابع غیر زنده دریایی

اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم اردستان