نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   VIEWLOG - Mining
شرکت سازنده : Erthfx
فایل اجرایی : http://www.viewlog.com/ftpfiles/vlw3/vlw3.EXE
VIEWLOG به خوبى قادر خواهد بود که تمامى داده هاى گمانه ها را مدیریت کند و سیستم آنها را شرح دهد. به وسیله اتصالات محکم یک ویرایشگر قدرتمند داده هاى گمانه ، با روش نقشه کشى GIS و ابزارهاى مقطع عرضى VIEWLOG سطح بى نظیرى از کنترل تفاسیر دیدارى ارائه مى دهد.
  ادرس وب سایت : http://www.viewlog.com