نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GIS Eco - Geomatics
شرکت سازنده : RockWare

آنالیز خصوصیات زمین مبتنى بر شبکه بندى و پیشبینى پوشش گیاهى و خاک
  ادرس وب سایت : www.rockware.com