نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GS+ - Geology
شرکت سازنده : RockWare
فایل اجرایی : http://www.rockware.com/product/productDemo.php?id=98&hide=true
ژئو استاتیک براى علوم محیطى
  ادرس وب سایت : www.rockware.com