نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   LogPlot 2003 - Mining
شرکت سازنده : RockWare
فایل اجرایی : http://www.rockware.com/product/productDemo.php?id=176&hide=true
نرم افزار ترسیم لاگ چالها براى رشته هاى عمران، محیطى، معدن و علوم مربوط به زمین شناسى نفت.
  ادرس وب سایت : www.rockware.com