نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Lynx SeisView and LogView - Geomatics
شرکت سازنده : rockware

دیدن لاگ چالها (LAS, LIS) و فایلهاى SEG-Y
  ادرس وب سایت : www.rockware.com