نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   MAG2DC - Mining
شرکت سازنده : RockWare

به جلو پیش بردن و مدل سازى وارونه براى داده هاى مغناطیسى
  ادرس وب سایت : www.rockware.com