نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ModelVision and AutoMag - Geomatics
شرکت سازنده : Intrepid Geophysics

فراهم کردن تجهیزات مغناطیسى و ابزارهاى شرح و تفسیر ثقلى . این نرم افزار در رده خود پیشرفته ترین ابزارمدلسازى سه بعدى مغناطیسى و ثقلى مى باشد .
  ادرس وب سایت : www.intrepid-geophysics.com