نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Magnetic - Geomatics
شرکت سازنده : RockWare
فایل اجرایی : http://www.rockware.com/downloads/freeSoftware.php
ارزیابى تجربى داده هاى نگهدارى پهنه کف دریاها و واژگون سازى ژئومگنتیکى
  ادرس وب سایت : www.rockware.com