نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   MapCalc - Mining
شرکت سازنده : RockWare

ابزارهاى مبتنى بر شبکه بندى براى آنالیزهاى پیشرفته و نمایش داده هاى فضائى GIS
  ادرس وب سایت : www.rockware.com