نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   123D Sim&Vis - Geology


تکامل حوضه یا زیر حوضه (تقسیمات فرعى حوضه)را به صورت سه بعدى را شبیه سازى وتجسم مى کند این نرم افزار همچنین به کار بر امکان مى دهد تا پیچیدگى هاى فیزیکى وشیمیایى موجود در فرآیندهاى زیر سطحى (زیرزمینى)را که شبیه سازى مى شوند ،تحت کنترل ونظارت قرار دهد
  ادرس وب سایت :