نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   BugWin - Geology
شرکت سازنده : BugWare
فایل اجرایی : http://www.bugware.com/download/BW2k%20Install.exe
جمع آورى داده ها از میكروسكوپ،ذخیره داده ها به صورت منطقى در فایل فرمت شده وچارت ها ى خروجى كه به صورت گرافیكى توزیع و پراكندگى فسیلها (سنگواره ها)را در سراسر مقطع زمین شناسى نشان مى دهد كمك كرده است.
  ادرس وب سایت : http://www.bugware.com