نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Size pirm - Geology
شرکت سازنده : EasySolve Software

این نرم افزار هدایت (رسانایى) هیدرولیک مواد استحکام نیافته به دست آمده از آنالى اندازه دانه ها را با کمک 10 روش که بیش از همه پذیرفته شده محاسبه نموده و گزارش هاى تفصیلى را با استفاده از اسناد پشتیبان فراهم مى نماید
  ادرس وب سایت : http://www.easysolve.com