نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   OmniVar - Geology
شرکت سازنده : EasySolve Software

ابزار آنالیر تعاملى،گرافیکى وتجزیه وتحلیل نمودار متغییر دوبعدى که فراهم کننده گزارش گرافیکى ازداده هاى تجربى ومدل تناسب یافته به کمک اسناد پشتیبان(تایید کننده)است
  ادرس وب سایت : http://www.easysolve.com