نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Geox Starter - Geology
شرکت سازنده : GeoX
فایل اجرایی : http://www.geoknowledge.com/download.asp
استارتر زیر مجموعه اى از تمام كاركردهاى Geox ارائه مى كند.با موارد نمایشى وكاركردهاى كمكى ادغام شده مى توانید پیش بینى وتجزیه تحلیل هاى اقتصادى خود را به سرعت انجام دهید.
  ادرس وب سایت : http://www.geoknowledge.com