نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Oasis Montaj Viewer - Geology
شرکت سازنده : Geosoft
فایل اجرایی : http://www.geosoft.com/pinfo/oasismontaj/free/montajviewer.asp
به همگان امکان استفاده مى دهد تا به شبکه انتشار یافته Geosoft وفایلهاى پایگاه داده ها را مشاهده کرده ،در آن سهیم شده وآ نرا به چاپ برساندViewer همچنین مى تواند براى تبدیل شبکه ها وتاویر به فرمت هاى متنوعى از داده هاى پشتیبانى شده از جمله TIF,ER ,ER MAPER, Arc view ,Auto CAD وخیل فرمت هاى دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
هدف این نرم افزار ایجاد زمینه اى برى هر کس در سازمان شما یا انجمن علوم زمین در دسترسى نقشه اى با کیفیت بالا(مرغوب) تهیه شده توسطTarget for ARCGISیا Geosoft Target, Oasis montaj وسهیم شدن در نتایج وایده هاى علوم زمین است

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com