نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   MAP INFO - Mining
شرکت سازنده : Geosoft
فایل اجرایی : http://www.geosoft.com/pinfo/oasismontaj/free/plugins.asp
Geosoft ساخته شده براى map info شما را قادر مى سازد تا شبکهGeosoft،شبکه هاى سایه خورده وفایل هاى نقشه اى Geosoft را مشاهده کرد وآنها را در Map info به کار ببرید
  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com